DEMOKRATIA

liberté, égalité, fraternité
 


5. Der Bahá’í-Tempel in Langenhain, Hessen / Храм бахаи в Лангенхайне, Гессен / Le temple baha'i à Langenhain, Hesse / Ο Ναός Μπαχάι στο Langenhain, Έσση / Il tempio Bahá’í a Langenhain, Hessen
4. Elias Canetti und sein Buch "Masse und Macht" - und was  Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro und Benjamin Netanjahu damit zu tun haben. / O Ηλίας Κανέττι και το βιβλίο του "Mαζα και εξουσια" - και τι έχουν να κάνουν με τον Ντόναλντ Τραμπ, τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, τον Τζάιρ Μπόλσοναρο και τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου./ Elias Canetti e il suo libro " Massa e potere" - e ciò che hanno a che fare Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro e Benjamin Netanyahu. / Elias Canetti et son livre "Masse e puissance" " - et ce que Donald Trump, Recep Tayyip Erdogan, Jair Bolsonaro et Benjamin Netanyahu ont à voir avec cela./ Элиас Канетти и его книга  "Масса и власть" - и при чем тут Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Джейр Болсонаро и Биньямин Нетаньяху. Versuch einer Analyse und Synthese. Попытка анализа и синтеза. Tentative d'analyse et de synthèse.Tentativo di analisi e sintesi. Προσπάθεια ανάλυσης και σύνθεσης. (24. Februar 2020).

4.a) Canettis Veröffentlichung aus dem Jahr 1960 ist am besten im Zusammenhang mit den Büchern "Psychologie der Massen" von Gustave Le Bon (1895),  "Der Untergang des Abendlandes" von Oswald Spengler (1918 - 1922),  "Massenpsychologie und Ich-Analyse" von Sigmund Freud (1921) und "Der Aufstand der Massen" von Jose Ortega y Gasset (1929) zu lesen. Die genannten Politiker regieren auf der Basis einer Ideologie, welche nationalkapitalistische, rechtspopulistische und religiös-fundamentalistische, teilweise sogar theokratische Elemente verbindet. Ein weiteres gemeinsames Merkmal ist, dass alle vier Politiker durch (teilweise) demokratische Wahlen an die Macht gekommen sind. Die vier Staaten unterscheiden sich erheblich voneinander, die angewandten politischen Methoden sind jedoch strukturell identisch. Die genannten Autoren hatten die Ereignisse um den 1. und den 2. Weltkrieg vor Augen oder diese prophezeit.  Elias Canetti ist der jüngste, er konnte sich auf die eigenen Erfahrungen und wissenschaftliche Untersuchungen zu beiden Kriegen stützen.

In Deutschland haben wir wieder das Phänomen der Erstarkung einer rechtspopulistischen Partei  obwohl das Land unter der Regierung von Nationalkonservativen (CDU) und Sozialdemokraten (SPD) ein zweites Wirtschaftswunder erlebt. Die Sozialausgaben betrugen 2010 771 Milliarden Euro. Im Jahr 2018 waren es 996 Milliarden. Die Arbeitslosigkeit lang Ende 2019 bei 3,1 %.   Warum erreichen die Rechtspopulisten in Deutschland so gute Wahlergebnisse trotz Wohlstands? Der Anteil der Rechtsradikalen und Rechtspopulisten war  in Deutschland auch nach dem Ende des 2. Weltkriegs außerordentlich hoch, jedoch gelang es früher den etablierten alten Parteien besser, dieses Wählerpotential in die demokratischen Entscheidungsprozesse einzubinden und irgendwie ruhigzustellen. Ein Credo der konservativen Parteien war, dass rechts von der CDU/CSU keine weitere rechte Partei entstehen darf.  Ein häufig erwähntes Argument ist die Überfremdung, also der Zuzug von mehreren Millionen Menschen insbesondere aus Ländern, die nicht als europäisch angesehen werden. Dieser Aspekt mag aktuell von äußerster Brisanz sein, jedoch tendiere ich eher zur Auffassung, dass die Angst der Mittelschicht vor dem sozialem Abstieg das gewichtigere Argument ist. Als abschreckendes Beispiel dienen die 7-8 Millionen Menschen in prekären Arbeitsverhältnissen. Das heisst zwar, dass über 30 Millionen Arbeitnehmer eben bessergestellt sind und nicht den Bodensatz der Gesellschaft darstellen. Viele mussten aber miterleben, dass der ursprüngliche klassische Handwerkerberuf oder eine kaufmännische Ausbildung heute nicht mehr ausreichen um ein gewöhnliches bürgerliches Leben zu führen. Ihre Kinder bekommen beim Einstieg ins Berufsleben nur nur noch kurzfristige Verträge, viele Unternehmen bieten heute keine Betriebsrente mehr. Der Ausstieg aus der Atomenergie und der Kohle, die Transformation vieler Bereiche von der analogen in die digitale Welt, der massive Abbau der Arbeitsschutzgesetze, die panische Angst vor Altersarmut, der befürchete Verlust von Hunderttausenden Jobs in der Automobilindustrie, die Erhöhung des Renteneintrittsalters, das massive Demographieproblem, die offenkundigen und vor allem teuren Folgen des Klimawandels - die Kumulation der hier beispielhaft erwähnten Ängste führt zu einer Massenpsychose, die sich u.a. gegen Migranten entlädt und zu einem verändertem Wahlverhalten führt. Das Auto war/ist des Deutschen liebstes Kind. In der Alltagsphilosophie hieß es: Freie Fahrt für freie Bürger. Angesichts der Komplexität der Herausforderung, eine industriell geprägte Gesellschaft in eine sozial-ökologische zu verwandeln, scheint die politische Elite an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit zu gelangen.  Der Begriff "German Angst" und der Spruch "Geiz ist geil" sind repräsentativ für die Psychologie vieler Menschen, die sich nun als Opfer eines Systems sehen, das sie immer verteidigt haben. Wer jedoch auf die tatsächlichen Zahlen schaut wird sehen, dass die tatsächliche Lage besser ist als die gefühlte. Rechtspopulisten nutzen dies aus. Sie bringen zwar heute nicht mehr die gleichen Menschenmassen wie früher auf die Straße, bedienen sich jedoch der digitalen und "sozialen" Medien, um die von ihnen angepeilten Menschen zu erreichen. Aus analogen Menschenmassen werden heute digitale Menschenmassen, das Phänomen des Shitstorms ist eine Vorstufe des Pogroms und wird von der Boulevardpresse, ähnlich wie in England, massiv eingesetzt. 

4.b) La pubblicazione Canetti del 1960 è meglio associata ai libri "Psicologia delle masse" di Gustave Le Bon (1895), "La caduta dell'ovest" di Oswald Spengler (1918-1922), "Psicologia di massa e analisi in prima persona" di Sigmund Freud (1921) e "La rivolta delle masse" di Jose Ortega y Gasset (1929). I politici citati governano sulla base di un'ideologia che combina elementi capitalistici nazionali, populisti di destra e fondamentalisti religiosi, a volte anche teocratici. Un'altra caratteristica comune è che tutti e quattro i politici sono saliti al potere attraverso elezioni (parzialmente) democratiche. I quattro paesi differiscono notevolmente l'uno dall'altro, ma i metodi politici utilizzati sono strutturalmente identici. Gli autori citati avevano in mente gli eventi della prima e della seconda guerra mondiale o li avevano predetti. Elias Canetti è il più giovane, basato sulla propria esperienza e ricerca scientifica su entrambe le guerre.

In Germania abbiamo di nuovo il fenomeno del rafforzamento di un partito populista di destra, sebbene il paese stia vivendo un secondo miracolo economico sotto il governo dei conservatori nazionali (CDU) e dei socialdemocratici (SPD). La spesa sociale nel 2010 è stata di 771 miliardi di euro. Nel 2018 erano 996 miliardi. Disoccupazione al 3,1% alla fine del 2019. Perché i populisti di destra in Germania ottengono risultati elettorali così buoni nonostante la prosperità? La percentuale di radicali di destra e populisti di destra era straordinariamente alta in Germania anche dopo la fine della seconda guerra mondiale, ma prima i vecchi partiti affermati erano più in grado di integrare questo potenziale elettorale nei processi decisionali democratici e in qualche modo calmarli. Un credo dei partiti conservatori era che nessun ulteriore partito giusto avrebbe dovuto sorgere a destra del CDU / CSU. Un argomento spesso citato è l'infiltrazione straniera, vale a dire l'afflusso di diversi milioni di persone, in particolare da paesi che non sono considerati europei. Questo aspetto può essere estremamente esplosivo al momento, ma tendo a pensare che la paura della classe media del declino sociale sia l'argomento più importante. I 7-8 milioni di persone in condizioni di lavoro precario sono un esempio dissuasivo. Ciò significa che oltre 30 milioni di lavoratori stanno meglio e non rappresentano la linea di fondo della società. Tuttavia, molti hanno dovuto sperimentare che il lavoro artigianale classico originale o un apprendistato commerciale non sono più sufficienti per condurre una normale vita borghese. I tuoi figli ottengono contratti a breve termine solo quando iniziano la loro carriera; molte aziende non offrono più una pensione aziendale. L'uscita dall'energia nucleare e dal carbone, la trasformazione di molte aree dal mondo analogico a quello digitale, il massiccio smantellamento delle leggi sulla sicurezza e la salute sul lavoro, il panico timore della povertà nella vecchiaia, la temuta perdita di centinaia di migliaia di posti di lavoro nell'industria automobilistica, l'aumento dell'età pensionabile, il massiccio Problema demografico, ovvie e, soprattutto, costose conseguenze dei cambiamenti climatici: l'accumulo delle paure qui menzionate come esempi porta a una psicosi di massa, che tra l'altro dimissioni contro i migranti e porta a cambiamenti nel comportamento di voto. L'auto era / è la figlia preferita del tedesco. Nella filosofia di tutti i giorni diceva: viaggiare gratis per cittadini liberi. Data la complessità della sfida di trasformare una società industrializzata in una società socio-ecologica, l'élite politica sembra raggiungere i suoi limiti. Il termine "German Angst" e il detto "Geiz ist geil" sono rappresentativi della psicologia di molte persone che ora si considerano vittime di un sistema che hanno sempre difeso. Tuttavia, se guardi i numeri reali, vedrai che la situazione reale è migliore di quella percepita. I populisti di destra ne approfittano. Anche se non portano più la stessa massa di persone nelle strade come in passato, usano i media digitali e "social" per raggiungere le persone che stanno prendendo di mira. Le folle analogiche stanno ora diventando folle digitali, il fenomeno del temporale è una fase preliminare del pogrom ed è utilizzato in modo massiccio dalla stampa scandalistica, simile a quella inglese.

4.c)  Η δημοσίευση του Canetti του 1960 σχετίζεται καλύτερα με τα βιβλία «Η Ψυχολογία των Μάζων» του Gustave Le Bon (1895), «Η πτώση της Δύσης» του Oswald Spengler (1918-1922), «Μαζική Ψυχολογία και Ανάλυση Ιδιου Προσώπου» Σίγκμουντ Φρόιντ (1921) και "Η εξέγερση των μάζων" του Jose Ortega y Gasset (1929). Οι πολιτικοί που αναφέρθηκαν κυβερνώνται με βάση μια ιδεολογία που συνδυάζει εθνικούς καπιταλιστικούς, δεξιούς λαϊκιστές και θρησκευτικούς φονταμενταλιστές, μερικές φορές ακόμη θεοκρατικοί. Ένα άλλο κοινό χαρακτηριστικό είναι ότι και οι τέσσερις πολιτικοί ήρθαν στην εξουσία μέσω (εν μέρει) δημοκρατικών εκλογών. Οι τέσσερις χώρες διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, αλλά οι πολιτικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται είναι δομικά ίδιες. Οι συγγραφείς ανέφεραν τα γεγονότα γύρω από τον Α 'Παγκόσμιο Πόλεμο και τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο ή τα πρόβλεψαν. Ο Ηλίας Κανέτι είναι ο νεότερος, βασισμένος στη δική του εμπειρία και επιστημονική έρευνα για τους δύο πολέμους.

Στη Γερμανία, έχουμε και πάλι το φαινόμενο της ενίσχυσης ενός δεξιού λαϊκιστικού κόμματος, αν και η χώρα αντιμετωπίζει ένα δεύτερο οικονομικό θαύμα υπό την κυβέρνηση των εθνικών συντηρητικών (CDU) και των σοσιαλδημοκρατών (SPD). Οι κοινωνικές δαπάνες το 2010 ήταν 771 δισ. Ευρώ. Το 2018 ήταν 996 δισεκατομμύρια. Ανεργία στο 3,1% στο τέλος του 2019. Γιατί οι δεξιοί λαϊκιστές στη Γερμανία επιτυγχάνουν τόσο καλά αποτελέσματα στης  εκλογες παρά την ευημερία; Το ποσοστό των δεξιών ριζοσπαστών και των δεξιών λαϊκιστών ήταν εξαιρετικά υψηλό στη Γερμανία ακόμα και μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, αλλά νωρίτερα τα εγκατεστημένα παλαιά κόμματα ήταν καλύτερα ικανά να εντάξουν αυτούς τους πιθανούς ψηφοφόρους στις δημοκρατικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων και να τις ηρεμήσουν κάπως. Ένα δόγμα των συντηρητικών κομμάτων ήταν ότι δεν θα έπρεπε να προκύψει άλλο  κόμμα στα δεξιά του CDU / CSU. Ένα συχνά αναφερόμενο επιχείρημα είναι η ξένη διείσδυση, δηλαδή η εισροή αρκετών εκατομμυρίων ανθρώπων, ειδικά από χώρες που δεν θεωρούνται ευρωπαϊκές. Αυτή η πτυχή μπορεί να είναι εξαιρετικά εκρηκτική αυτή τη στιγμή, αλλά τείνω να πιστεύω ότι ο φόβος της μεσαίας τάξης για κοινωνική παρακμή είναι το πιο σημαντικό επιχείρημα. Τα 7-8 εκατομμύρια άτομα που εργάζονται με χαμηλοτατες θέσεις εργασίας αποτελούν αποτρεπτικό παράδειγμα. Αυτό σημαίνει ότι πάνω από 30 εκατομμύρια εργαζόμενοι είναι καλύτεροι και δεν αντιπροσωπεύουν τον κατώτατο πατο της κοινωνίας. Ωστόσο, πολλοί έπρεπε να βιώσουν ότι η  κλασική εργατοτεχνικη δουλειά ή ενα γραφιακο επαγγελμα  δεν επαρκεί πλέον για να ζήσει μια συνηθισμένη αστική ζωή. Τα παιδιά τους λαμβάνουν μόνο βραχυπρόθεσμες συμβάσεις όταν ξεκινούν τη σταδιοδρομία τους, πολλές εταιρείες δεν προσφέρουν πλέον ιδιοτικη σύνταξη. Η έξοδος από την πυρηνική ενέργεια και τον άνθρακα, ο μετασχηματισμός πολλών περιοχών από τον αναλογικό στον ψηφιακό κόσμο, η μαζική κατάργηση των νόμων για την ασφάλεια και την υγεία στην εργασία, ο φόβος πανικού της φτώχειας στα γηρατειά, ο φοβος  απώλειας εκατοντάδων χιλιάδων θέσεων εργασίας στην αυτοκινητοβιομηχανία, η αύξηση της ηλικίας συνταξιοδότησης, Το δημογραφικό πρόβλημα, οι προφανείς και, πάνω απ 'όλα, ακριβές συνέπειες της κλιματικής αλλαγής - η συσσώρευση των φόβων που αναφέρονται εδώ ως παραδείγματα οδηγεί σε μαζική ψύχωση, η οποία μεταξύ άλλων απορρίπτει τους μετανάστες και οδηγεί σε αλλαγές στη συμπεριφορά των ψηφοφόρων. Το αυτοκίνητο ήταν / είναι το αγαπημένο παιδί της Γερμανίας. Στην καθημερινή φιλοσοφία ελεγαν: Ελευθερα ταξίδια για ελεύθερους πολίτες. Δεδομένης της πολυπλοκότητας της πρόκλησης του μετασχηματισμού μιας βιομηχανοποιημένης κοινωνίας σε μια κοινωνικο-οικολογική, η πολιτική ελίτ φαίνεται να φθάνει στα όριά της. Ο όρος «German Angst» και το ρητό «Geiz ist geil / η τσιγκουνια ειναι καβλα» είναι αντιπροσωπευτικοί της ψυχολογίας πολλών ανθρώπων οι οποίοι σήμερα θεωρούν τους εαυτούς τους θύματα ενός συστήματος που πάντα υπερασπίστηκαν. Ωστόσο, εάν κοιτάξετε τους  αριθμούς, θα δείτε ότι η πραγματική κατάσταση είναι καλύτερη από την αντιληπτή. Οι δεξιοί λαϊκιστές επωφελούνται από αυτό. Αν και δεν φέρνουν πλέον την ίδια μάζα ανθρώπων στους δρόμους όπως στο παρελθόν, χρησιμοποιούν ψηφιακά και "κοινωνικά" μέσα ενημέρωσης για να προσεγγίσουν τους ανθρώπους που στοχεύουν. Τα αναλογικά πλήθη γίνονται τώρα ψηφιακά πλήθη, το φαινόμενο του Shitstorm είναι ένα προκαταρκτικό στάδιο του πογκρόμ και χρησιμοποιείται μαζικά από τον λαικιστικο Τύπο, παρόμοιο με αυτόν της Αγγλίας.

4.d) La publication de Canetti de 1960 est mieux associée aux livres "Psychologie des foules" de Gustave Le Bon (1895) "Le déclin de l'Occident " de Oswald Spengler (1918-1922), "Psychologie de foules et analyse de moi" de  Sigmund Freud (1921) et "La révolte des masses" de Jose Ortega y Gasset (1929). Les politiciens mentionnés gouvernent sur la base d'une idéologie qui combine des éléments capitalistes nationaux, populistes de droite et fondamentalistes religieux, parfois même théocratiques. Une autre caractéristique commune est que les quatre politiciens sont arrivés au pouvoir par le biais d'élections (partiellement) démocratiques. Les quatre pays diffèrent considérablement les uns des autres, mais les méthodes politiques utilisées sont structurellement identiques. Les auteurs mentionnés avaient à l'esprit les événements entourant la Première Guerre mondiale et la Seconde Guerre mondiale ou les avaient prévus. Elias Canetti est le plus jeune, basé sur sa propre expérience et ses recherches scientifiques sur les deux guerres.

En Allemagne, nous avons à nouveau le phénomène du renforcement d'un parti populiste de droite bien que le pays connaisse un deuxième miracle économique sous le gouvernement des conservateurs nationaux (CDU) et des sociaux-démocrates (SPD). Les dépenses sociales en 2010 étaient de 771 milliards d'euros. En 2018, il était de 996 milliards. Chômage à 3,1% fin 2019. Pourquoi les populistes de droite en Allemagne obtiennent-ils de si bons résultats électoraux malgré la prospérité? La proportion de radicaux de droite et de populistes de droite était extraordinairement élevée en Allemagne même après la fin de la Seconde Guerre mondiale, mais auparavant les anciens partis établis étaient mieux en mesure d'intégrer ces électeurs potentiels dans les processus de décision démocratiques et de les calmer. Un credo des partis conservateurs était qu'aucun autre parti de droite ne devait surgir au droit de la CDU / CSU. Un argument fréquemment mentionné est l'infiltration étrangère, c'est-à-dire l'afflux de plusieurs millions de personnes, en particulier en provenance de pays qui ne sont pas considérés comme européens. Cet aspect peut être extrêmement explosif pour le moment, mais j'ai tendance à penser que la peur de la classe moyenne du déclin social est l'argument le plus important. Les 7 à 8 millions de personnes occupant un emploi précaire constituent un exemple dissuasif. Cela signifie que plus de 30 millions de travailleurs se portent mieux et ne représentent pas le résultat net de la société. Cependant, beaucoup ont dû faire l'expérience que le travail artisanal classique d'origine ou un apprentissage commercial ne suffisait plus pour mener une vie bourgeoise ordinaire. Vos enfants n'obtiennent des contrats à court terme qu'au début de leur carrière; de ​​nombreuses entreprises n'offrent plus de pension d'entreprise. La sortie de l'énergie nucléaire et du charbon, la transformation de nombreux domaines du monde analogique au numérique, le démantèlement massif des lois sur la sécurité et la santé au travail, la peur panique de la pauvreté dans la vieillesse, la perte redoutée de centaines de milliers d'emplois dans l'industrie automobile, l'augmentation de l'âge de la retraite, l'énorme Problème démographique, conséquences évidentes et surtout coûteuses du changement climatique - l'accumulation des peurs mentionnées ici à titre d'exemples conduit à une psychose de masse, qui entre autres choses licenciements contre les migrants et conduit à des changements de comportement de vote. La voiture était / est l'enfant préféré des Allemands. Dans la philosophie de tous les jours, il disait: Voyage gratuit pour les citoyens libres. Compte tenu de la complexité du défi de transformer une société industrialisée en société socio-écologique, l'élite politique semble atteindre ses limites. Le terme «angoisse allemande» et le dicton «Geiz ist geil» sont représentatifs de la psychologie de nombreuses personnes qui se considèrent désormais comme des victimes d'un système qu'elles ont toujours défendu. Cependant, si vous regardez les chiffres réels, vous verrez que la situation réelle est meilleure que celle perçue. Les populistes de droite en profitent. Bien qu'ils n'amènent plus la même masse de gens dans la rue qu'autrefois, ils utilisent les médias numériques et "sociaux" pour atteindre les personnes qu'ils ciblent. Les foules analogiques sont en train de devenir des foules numériques, le phénomène de la merde est une étape préliminaire du pogrom et est utilisé massivement par la presse tabloïd, similaire à celui en Angleterre.

4.e) Публикация Canetti 1960 года лучше всего связана с книгами «Психология масс» Гюстава Ле Бона (1895), «Осень Запада» Освальда Шпенглера (1918–1922), «Массовая психология и анализ от первого лица» Читайте Зигмунда Фрейда (1921) и «Восстание масс» Хосе Ортега-и-Гассета (1929). Упомянутые политики руководствуются идеологией, которая сочетает в себе элементы национального капитализма, правого популиста и религиозного фундаментализма, иногда даже теократического. Другая общая черта состоит в том, что все четыре политика пришли к власти в результате (частично) демократических выборов. Четыре страны значительно отличаются друг от друга, но используемые политические методы структурно идентичны. Упомянутые авторы имели в виду события вокруг Первой и Второй мировых войн или предсказывали их. Элиас Канетти - самый молодой, основанный на собственном опыте и научных исследованиях обеих войн.

В Германии мы снова наблюдаем явление укрепления правой популистской партии, хотя страна переживает второе экономическое чудо под властью национальных консерваторов (ХДС) и социал-демократов (СДПГ). Социальные расходы в 2010 году составили 771 млрд евро. В 2018 году это было 996 миллиардов. Безработица на 3,1% на конец 2019 года. Почему правые популисты в Германии достигают таких хороших результатов выборов, несмотря на процветание? Доля праворадикалов и правых популистов была необычайно высока в Германии даже после окончания Второй мировой войны, но ранее сформировавшиеся старые партии могли лучше интегрировать этих потенциальных избирателей в процессы принятия демократических решений и каким-то образом их успокоить. Кредо консервативных партий заключалось в том, что больше не должно возникать правых партий с правом ХДС / ХСС Часто упоминаемый аргумент - проникновение из-за рубежа, то есть приток нескольких миллионов человек, особенно из стран, которые не считаются европейскими. Этот аспект может быть чрезвычайно взрывоопасным в настоящее время, но я склонен думать, что страх перед средним классом социального упадка является более важным аргументом. Примером сдерживания служат 7-8 миллионов человек, занятых на нестандартной занятости. Это означает, что более 30 миллионов рабочих находятся в лучшем положении и не представляют собой основной черты общества. Однако многим приходилось сталкиваться с тем, что оригинальной классической ремесленной работы или коммерческого обучения уже недостаточно для ведения обычной буржуазной жизни. Ваши дети получают только краткосрочные контракты, когда они начинают свою карьеру, многие компании больше не предлагают корпоративную пенсию. Выход из атомной энергетики и угля, преобразование многих областей из аналогового в цифровой мир, массовый демонтаж законов о безопасности и гигиене труда, панический страх бедности в старости, опасение потери сотен тысяч рабочих мест в автомобильной промышленности, увеличение пенсионного возраста, массовое Демографическая проблема, очевидные и, прежде всего, дорогостоящие последствия изменения климата - накопление страхов, упомянутых здесь в качестве примеров, приводит к массовому психозу, который среди прочего увольнения против мигрантов и приводит к изменениям в избирательном поведении. Машина была / является любимым ребенком немца. В повседневной философии сказано: бесплатный проезд для свободных граждан. Учитывая сложность задачи преобразования индустриального общества в социально-экологическое, политическая элита, похоже, выходит за свои пределы. Термин «German Angst» и поговорка «Geiz ist geil» представляют психологию многих людей, которые теперь считают себя жертвами системы, которую они всегда защищали. Однако, если вы посмотрите на реальные цифры, вы увидите, что реальная ситуация лучше, чем воспринимается. Правые популисты этим пользуются. Хотя они больше не выводят на улицы ту же массу людей, что и в прошлом, они используют цифровые и «социальные» средства массовой информации для охвата целевых людей. Аналоговые толпы в настоящее время становятся цифровыми толпами, явление shitstorm является предварительным этапом погрома и широко используется бульварной прессой, подобной той, что в Англии.

3. Liebe? Bedingungslose Hingabe. L'amore? Dedizione incondizionata. Αγάπη; Απεριόριστη αφοσίωση. Любовь? Безусловное посвящение. L'amour? Dédicace sans condition.

2. Τα πάντα ρει - alles fließt - все течет - tutto scorre - tout coule

 

Ηράκλειτος - Héraclite - Гераклит -  Eraclito - Heraklit - 

1.α. Die Hellenen: Eine Nation, die nie einen eigenen Staat haben wollte.  Genau deswegen haben sie im sommer 2019 die Partei der Kleptokratie, die "Nea Demokratia", als Regierungspartei gewählt.  Diese Partei lässt große und kleine Gauner in Ruhe ihre Arbeit machen, kürzt oder privatisiert Leistungen der öffentlichen Daseinsvorsorge und sorgt für massive Kapitalablüsse aus Griechenland in die bekannten Geldwaschanlagen wie England, Schweiz, Deutschland und die Karibik.

1.β. Les Hellènes: Une nation qui n'a jamais voulu son propre état. C'est pourquoi, à l'été 2019, ils ont élu le parti de la kleptocratie, la "Nea Demokratia", au pouvoir. Ce parti permet aux grands et aux petits escrocs de faire leur travail en paix, coupe ou privatise des services d'intérêt public et assure des retraits massifs de capitaux en Grèce dans les installations de blanchiment d'argent bien connues telles que l'Angleterre, la Suisse, l'Allemagne et les Caraïbes.

1.γ. Gli Elleni: una nazione che non ha mai voluto il proprio stato. Ecco perché nell'estate del 2019 hanno eletto il partito della cleptocrazia, la "Nea Demokratia", come partito al potere. Questa festa consente a grandi e piccoli criminali di svolgere il proprio lavoro in pace, taglia o privatizza i servizi di interesse pubblico e garantisce massicci prelievi di capitali dalla Grecia nelle famose strutture di riciclaggio di denaro come Inghilterra, Svizzera, Germania e Caraibi.

1.δ. Οι Έλληνες: Ένα έθνος που δεν ήθελε ποτέ το δικό του κράτος.Γι 'αυτό το καλοκαίρι του 2019 εξέλεξαν το κόμμα της κλεπτοκρατίας, τη «Νέα Δημοκρατία», ως κυβερνών κόμμα. Το κόμμα αυτό επιτρέπει στους μεγάλους και μικρούς απατεώνες να εργάζονται με ειρήνη,  προωθει περικοπές ή ιδιωτικοποιούν υπηρεσίες δημόσιου ενδιαφέροντος και εξασφαλίζουν τεράστιες αποσύρσεις κεφαλαίων από την Ελλάδα στις γνωστές εγκαταστάσεις νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες (ξεπλημα χρηματος) όπως η Αγγλία, η Ελβετία, η Γερμανία και η Καραϊβική.

1.ε. Греки: нация, которая никогда не хотела своего собственного государства.  Вот почему летом 2019 года они избрали правящую партию партии клептократии "Неа Демократии". Эта партия позволяет крупным и маленьким мошенникам выполнять свою работу в условиях мира, сокращать или приватизировать услуги, представляющие общественный интерес, и обеспечивает массовый отток капитала из Греции в известных учреждениях по отмыванию денег, таких как Англия, Швейцария, Германия и страны Карибского бассейна.
Der Skeptiker - Le sceptique - Ο σκεπτικιστής - Скептик - Lo scettico
Temps de Corona / temps de lecture / temps de télévision